تبلیغات

اوین شکلک | قالب و کد و شکلک - مطالب ابر قالب وبلاگ بلاگفا

              
اوین شکلک | قالب و کد و شکلک
کد و شکلک و قالب و ابزار های مورد نیاز برای یک وبلاگ شیک :)
TAG'S TAG'S
ABUOT ME ABUOT MEهر اتفاقی برای وب افتاد به :
www.nx8-avin2.mihanblog.com
برید :)

LINKS LINKS


☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ :) لینکستان وب های شکلک :) قالب های اگلینتاین خنده ی ترید مارک

:| قالب باربی

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1393/05/23] وقـت[13:40]یه قالب باربی فوق العاده برای بلاگفا

+ امیدوارم خوشتون بیاد :)مشــآهدـ ه قالبـــ

کـــــــد:

<html>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogId->, <-BlogUrl->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>


<style type="text/css">
#navbar-iframe {display: none;
}

body {
background:url("http://nightnama.ir/theme/15/bg.png");
color: #f1a4a4;
background-attachment:repeat;
cursor: url(), auto;
}

a:link,a:visited {
color:#FA5882;
text-decoration:none;
cursor: crosshair;
line-height:20px;
}

a:hover {
color: #F5A9BC;
-webkit-transition:1.5s;
text-align: left;
cursor: crosshair;
}

.page{
border-radius: 10px;
background-color: #f1a4a4;
padding: 5px;
text-align: right;
font-family: tahoma;
line-height:11pt;
}

.title {
background:url('');
margin-bottom:2px;
font-style:bold;
text-align:center;
color:#000000;
font-family: tahoma;
font-size:8pt;
letter-spacing:1px;
font-size:14px;
padding:5px;
border-top:1px dashed #F5A9A9;
border-bottom:1px dashed #F5A9A9;
border-left:7px solid #F5A9A9;
border-right:7px solid #F5A9A9;
width:500px;
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
}

.title2 {
background:url('http://nightnama.ir/theme/15/1.gif');
margin-bottom:2px;
color:#000000;
letter-spacing:1px;
padding:5px;
text-align: center;
border-top:1px dashed #F5A9A9;
border-bottom:1px dashed #F5A9A9;
border-left:4px solid #F5A9A9;
border-right:4px solid #F5A9A9;
width:210px;
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
}

.comment {
margin-top:.5em;
margin-bottom:2em;
}
                           
.h1{
color:#666666;
font-size:13px;
padding:3px;
border-bottom:1px dashed #999999;
text-align: center;
}
                            
.h2{
color: #666666;
font-style:italic;
font-size:10px;
margin-bottom:2em;
}
                            
td, tr, table, div, p, center{
font-family: tahoma;
font-size: 11px;
line-height: 14px;
padding: 1px;
color: #666666;

}

.blogger-labels{
border-top: 1px solid #00BFFF;
font-size: 10px;
padding-top: 5px;
margin: 5px auto 0 auto;
text-align: center;
}

::-webkit-scrollbar {
width:10px;
height:10px;
}
::-webkit-scrollbar-button:start:decrement, ::-webkit-scrollbar-button:end:increment  {
height:10px;
width:10px;
display:block;
background:#FAAC58;
}
::-webkit-scrollbar-track-piece  {
background-color:#F5DA81;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:vertical, ::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {
background-color:#F5A9A9;
border-radius:5px;
}
blockquote {
background:url('');
border-top: 1px solid #F78181;
border-bottom: 1px solid #F78181;
border-left: 3px dotted #F78181;
border-right: 3px dotted #F78181;
padding: 3px;
-moz-border-radius-bottomright: 50px;
border-bottom-right-radius: 50px;
}
blockquote:hover {
border-top: 2px dotted #F78181;
border-bottom: 2px dotted #F78181;
border-left: 2px solid #F78181;
border-right: 2px solid #F78181;
padding: 3px;
-webkit-transition: 1s;
background:url('http://nightnama.ir/theme/15/1.gif');
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
}
#navigation {
font: 8pt tahoma;
line-height:;
cursor: crosshair;
margin: 0 auto;
padding: 5px;
border-radius:5px;
-webkit-transition: 1s;
}
</style>

<script type="text/javascript" language="javascript">
    <!--
        function GetBC(lngPostid) {
            var intTimeZone="<-BlogTimeZone->", strBlogId="<-BlogId->", intCount=-1, strResult="";
            try {
                for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) {
                    if (BlogComments[i]==lngPostid)
                        intCount=BlogComments[i+1] ;
                }
            } catch(e) {}
            if (intCount == -1) strResult=":) CM";
            if (intCount == 0)    strResult=":( CM";
            if (intCount == 1)    strResult=":) 1 CM";
            if (intCount > 1)    strResult=intCount + " :) CM";
            var strUrl = "/comments/?blogid=" + strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone;
            var strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\" target=\"_self\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,width=500px,height=500px')\" >"+strResult+"</a>" ;
            document.write(strResult);
        }
        function OpenLD() {
            window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
            return true;        }
    // -->
    </script>


<body oncontextmenu='return false;'>
<br><center><img src="http://s5.picofile.com/file/8135034276/header_Copy.png" border="0" alt="A V I N"/><br>
<div align='center'>
<div id="2" style="width: 800px; height: auto; padding:1px; overflow:none; z-index:2; background:transparent;">

<body oncontextmenu='return false;'><br><br>
<table style="font-size: 11px; color:#424242; line-height: 16px; background:#ffffff; border: 2px solid #F78181; border-radius:20px;-moz-border-radius: 30px 30px / 30px 30px;border-radius: 30px 30px / 30px 30px;
-moz-box-shadow: 0 0 15px 5px #666666;
-webkit-box-shadow: 0 0 15px 5px  #666666; width="730" align="center" cellspacing="10">
<tbody><tr>

<td valign="top" style="line-height:15px; font-size:11px; width:240px; background:transparent; border-radius:10px;"><div class="sidebar">
<div class="title2">menu</div>
<center><BlogProfile>
               
                    <BlogPhoto>
                    <div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
                        <font color="#000000"><span style="font-size: 8pt">
                        <img src="<-BlogPhotoLink->" > </span></font></div>
                    </BlogPhoto><br>
<font color="#000000" style="font-size: 8pt"><-BlogAbout->
                    </font>
                    <p></div></BlogProfile>
</center>

</div>
<center>
<a href="<-BlogProfileLink->" title="Profile">Profile</a><br>
<a href="www.nx8-avin.mihanblog.com" title="">designer</a></center><br>
<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">Daily</div>

<center>
<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></BlogLinkDump><br>
<a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">all links</a>
</center>

<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">Archive</div>


<center><BlogArchive>
                            <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br />
                        </BlogArchive><center>

</div>
<br>
</div>
<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">Categories</div>

<center><BlogCategories>
            <a href="<-CategoryLink->"   ><-CategoryName-></a><br>
        </BlogCategories></center>
<br>
<br>


<div class="sidebar">
<div class="title2">Links</div>

<center>
<BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-><br></a></BlogLinks>
</center>
<br>


<div class="sidebar">
<div class="title2">Other</div>

<center><div align=center ><font color="#000000"><-BlogCustomHtml-><br/><br/>
                        </font>
</div>
<br><br>


</td>

<td valign="top" style="width:550px; padding:10px; -moz-border-radius: 25px 10px / 10px 25px; border-radius: 25px 10px / 10px 25px; border:2px dashed #F5A9A9;background:#ffffff; text-align:right;">
<div id="pages">
<BLOGFA><div class="title"><center><BlogItemTitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></BlogItemTitle></center></div>
<div class="comment"><BlogDateHeader><-PostDate-></BlogDateHeader> ♥
    <-PostTime-> ♥ <BlogComment>
          <span dir="rtl" >
          <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
                      </span></BlogComment></BlogItemCommentsEnabled></div>
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>TAG: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->"> MORE  </a></BlogExtendedPost><br><br></BLOGFA><br>
<br></td></div></div>


</body>
</head>
</html>ادامـه مـطـلـب - نـظـر ()
تـگ هـا: قالب وبلاگ, قالب وبلاگ باربی, قالب باربی, قالب وبلاگ باربی بلاگفا, قالب وبلاگ باربی فانتزی, قالب وبلاگ بلاگفا, قالب وبلاگ صورتی,

:) قالب تیره

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1393/05/23] وقـت[12:18]اینم یه قالب تیره تقریبا پسرونه :|

~>
برای بلاگفا ساخته شده  :)مشــآهدـ ه قالبـــ

کـــــــد:

 <html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="expires" content="-1" />
<meta name="description" content="<-BlogTitle->" />
<meta name="keywords" content="" />
<title><-BlogTitle-></title>
<base target="_blank" />
<style type="text/css" media="all">
        body             { margin:0px; font-family: tahoma, sans-serif; padding-bottom:0px; background:#000 url("http://s5.picofile.com/file/8135019734/fb2fc19e9d83784b1a277abb9afe7f86_Copy.png") repeat fixed top center; font-size: 12px; color: #AF9A85;}
        #Granny             { width: 700px; font-size: 0.88em; }
        a             {text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-family:segoe print;}
        a:hover             { color:#FFFFFF; font-weight:bold;}
        img:hover            {opacity:1;filter:alpha(opacity=80);-webkit-transform: rotate(4deg);-moz-transform: rotate(4deg);}
        #HeaderCont         { clear: both; width:40%; background: transparent; }
        #HeaderInn         { text-align:center; font-size:16px; padding-top:35px; color:#fff; font-family:segoe print;}
        #HeaderImageCont        { text-align:right; }
        #MainAndSides         { clear: both; width: 100%; margin-top:35px; }
        #MainCol         { width: 65%; background:#2A2627; float:left; border:2px dashed #6D3A1D;   border-top-right-radius:7em;  border-bottom-left-radius:7em;  }
        #MainColInner         { padding: 10px 20px; }
        .OnePost            { border-left: px solid #000; font-family: Tahoma, sans-serif, sans-serif; direction: rtl; background: transparent url(); }
        .OnePost img        { max-width:455px; }
        .OnePost .TopPost        { border-bottom: px solid #000 ; padding: 0px 0px 0px 0px ; background: transparent; }
.OnePoat img{max-width:430px;}
        .OnePost .MidPost        { padding: 25px 25px; }
        .OnePost .BotPost        { border-top: 0px none transparent; padding: 5px 20px; background: transparent; }
        .OnePost .FullWidth        { width: 100%; }
        .TitleHeaderPost a        { color:#F3B699; font-size:12px;}
        .TitleHeaderPost a:hover    { color:#F4C633;}
        .PostTextBody        { font-size: 1em; color:#AF9A85; text-align: justify; line-height: 150%; }
        .PermFooterPost        { font-size: 1em; color:#AF9A85; width: 100%; text-align: right;  font-family:segoe print;}
        .PermFooterPost a        { color:#F3B699; }
        .PermFooterPost a:hover    { color:#F4C633; font-weight:bold;}
        .Clearer            { clear: both; width: 120%; font-size: 0px; height: 5px; }
        .PostSep            { height:0px; font-size: 2px }
        .PostSepS            { height:10px;}
        .SideBar            { background:#2A2627; border:2px dashed #6D3A1D;   border-top-right-radius:7em;  border-bottom-left-radius:7em; }
        .SideBarInner        { padding: 5px 5px;  }
        .SideBarInner img        { margin-top: 3px; }
        #SideLCol         { width: 25%; float:left; margin-left:5%; }
        #SideLCol .Box         {  }
        #SideLCol a         { color:#AF9A85; }
        #SideLCol a:hover         {color:#F4C633; font-weight:bold;}
        #SideLCol .Sep         { height: 20px; }
        #SideLCol .SepS        { height:px; margin-bottom: 14.5px; border-bottom: px solid transparent; font-size: 1px }
        #SideLCol .Title        { font-size: 1.12em; color:#F3B699; font-weight:bold;}
        #SideLCol .Inner        {color: #AF9A85;  text-align:center; font-size: 1.2em; padding: 5px 5px 8px 5px; line-height: 200%; font-family:segoe script;}
        #ColClose         { clear: both; width: 100%; font-size: 1px; height: 1px; margin-bottom: 0px; }
        #CopyRight         { width: 60%; border-top: 1px solid gray; padding-top: 10px; line-height: 150%; direction: rtl; }

</style>

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
    function GetBC(lngPostid) {
    var intTimeZone="<-BlogTimeZone->", strBlogId="<-BlogId->", intCount=-1, strResult="";
    try {
    for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;}
    } catch(e) {}
    if (intCount == -1) strResult="Comments";
    if (intCount == 0)    strResult="Comment";
    if (intCount == 1)    strResult="1|Comment";
    if (intCount > 1)    strResult=intCount + " |Comments";
    var strUrl = "/comments/?blogid=" + strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone;
    var strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\" target=\"_self\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,width=500px,height=500px')\" >"+strResult+"</a>" ;
    document.write(strResult);}
    function OpenLD() {
    window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
    return true; }
// -->
</script>
</head>
<body>
<center>
        <div id="Granny">
        <div id="HeaderImageCont">
        <div id="HeaderInn">
        <div id="HeaderCont">
<b><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></b></a></br></br>
<-BlogDescription->
        </div>
        </div></div>
        <div id="MainAndSides">
        <!-- ==================== Main Column ==================== -->
        <div id="MainCol">
        <div id="MainColInner">
    <BLOGFA>
        <div class="OnePost">
<a name="<-PostId->"></a>
        <div class="TopPost"><div class="FullWidth">
        <div class="TitleHeaderPost">
<a href="<-PostLink->" title="permanent link"><span style="font-style: normal;"> <-PostTitle-></a>
        </div>
        <div class="Clearer"></div>
        </div></div>
        <div class="MidPost"><div class="FullWidth">
        <div class="PostTextBody">
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br />
<a href="<-PostLink->"> Continue </a>
</BlogExtendedPost>
        </div>
        </div></div>
        <div class="BotPost"><div class="FullWidth">
        <div class="PermFooterPost"><center>
<BlogComment>
<script language="javascript" type="text/javascript">GetBC("<-PostId->");</script>
</BlogComment> | <-PostDate-> | <-PostAuthor->

<hr size="4" width="100%" color="#995D29" style=" border-top:1px dashed #C99B77; border-bottom:1px dashed #C99B77; ">   
       
        </div>
        <div class="Clearer"></div>
        </div></div>
        </div>
        <div class="PostSep"><div class="PostSepS"></div></div>
        </BLOGFA>
        </div>
        </div>

        <!-- =================== Side L Column =================== -->
        <div id="SideLCol" class="SideBar">
        <div class="SideBarInner">
        <div class="Box">
        <div class="Inner">
        <div class="Title">About Me</div>
<center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto><br /><-BlogAbout-><br /><br />
        </div>
        </div>
        <div class="Box">
        <div class="Inner">
        <div class="Title">Design</div>
<center>
<a href="http://nx8-avin.mihanblog.com/" rel="nofollow" >Avin Sheklak</a>
        </div>
        </div>
        <div class="Inner">
        <div class="Title">Menu</div>
<center>
<a href="<-BlogUrl->">Home</a>
<b><font size="2px" color="#F3B699"> |TW| </font></b>
<a href="<-BlogUrl->/profile">Profile</a>   
        </div>
        <div class="Sep"><div class="SepS"></div></div>
        <div class="Box">
        <div class="Inner">
        <div class="Title">Archive</div>
<center>
<BlogArchive>
<a href="<-ArchiveLink->" target="_blank" ><-ArchiveTitle-></a><br>
</BlogArchive>
        </div>
        <div class="Sep"><div class="SepS"></div></div>
        <div class="Box">
        <div class="Inner">
        <div class="Title">Links</div>
<center>
<BlogLinks>
<a href="<-LinkUrl->" target="_blank" ><-LinkTitle-></a><br>
</BlogLinks>

        </div>
        <div class="Sep"><div class="SepS"></div></div>
        <div class="Box">
        <div class="Inner">
        <div class="Title">Other</div>
        <div align="center"><-BlogCustomHtml-></div>
        <div class="Clearer"></div>
        <div class="Clearer"></div>
        </div>
        </div>


</center>
</body>
</html>


ادامـه مـطـلـب - نـظـر ()
تـگ هـا: قالب وبلاگ, قالب وبلاگ تیره, قالب وبلاگ پسرانه, قالب وبلاگ پسرونه, قالب پسرونه, قالب وبلاگ بلاگفا, قالب وبلاگ مشکی,

:| قالب دخترانه 1

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1393/05/23] وقـت[10:58]اینم قالب فانتزی و حرفه ای انیمه

# برای بلاگفا ساخته شده*~☻☺مشــآهدـ ه قالبـــ☺☻~*

کـــــــد:

<html>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<-BlogTitle-> - <-BlogDescription->">
<META NAME="keywords" CONTENT="<-BlogId->, <-BlogUrl->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>


<style type="text/css">
#navbar-iframe {display: none;
}

body {
background:url("http://i4.glitter-graphics.org/pub/1069/1069694bakkm9jsvy.gif");
color: #f1a4a4;

}

a:link,a:visited {
color:#FA5882;
text-decoration:none;

line-height:20px;
}

a:hover {
color: #F5A9BC;
-webkit-transition:1.5s;
text-align: left;

}

.page{
border-radius: 10px;
background-color: #f1a4a4;
padding: 5px;
text-align: right;
font-family: tahoma;
line-height:11pt;
}

.title {
background:url('');
margin-bottom:2px;
font-style:bold;
text-align:right;
color:#000000;
font-family: tahoma;
font-size:8pt;
letter-spacing:1px;
font-size:14px;
padding:5px;
border-top:4px dashed #000000;
border-bottom:4px dashed #000000;
border-left:7px solid #000000;
border-right:7px solid #000000;
width:500px;
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
}

.title2 {
background:url('');
margin-bottom:2px;
color:#000000;
letter-spacing:1px;
padding:5px;
text-align: center;
border-top:2px dashed #f7217c;
border-bottom:2px dashed #f7217c;
border-left:4px solid #f7217c;
border-right:4px solid #f7217c;
width:100px;
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
}

.comment {
margin-top:.5em;
margin-bottom:2em;
}
                           
.h1{
color:#666666;
font-size:13px;
padding:3px;
border-bottom:1px dashed #d27ca6;
text-align: center;
}
                            
.h2{
color: #666666;
font-style:italic;
font-size:10px;
margin-bottom:2em;
}
                            
td, tr, table, div, p, center{
font-family: tahoma;
font-size: 11px;
line-height: 14px;
padding: 1px;
color: #666666;

}


</style>

<script type="text/javascript" language="javascript">
    <!--
        function GetBC(lngPostid) {
            var intTimeZone="<-BlogTimeZone->", strBlogId="<-BlogId->", intCount=-1, strResult="";
            try {
                for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2) {
                    if (BlogComments[i]==lngPostid)
                        intCount=BlogComments[i+1] ;
                }
            } catch(e) {}
            if (intCount == -1) strResult="1 CM :)";
            if (intCount == 0)    strResult="CM :(";
            if (intCount == 1)    strResult="1 CM :)";
            if (intCount > 1)    strResult=intCount + " CM :)";
            var strUrl = "/comments/?blogid=" + strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone;
            var strResult = "<a href=\"javascript:void(0)\" target=\"_self\" onclick=\"javascript:window.open('"+strUrl+"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no,width=500px,height=500px')\" >"+strResult+"</a>" ;
            document.write(strResult);
        }
        function OpenLD() {
            window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
            return true;        }
    // -->
    </script>


<body oncontextmenu='return false;'>
<br><center><img src="http://www.lordfa.com/up/images/31221718468908679838.png" border="0" alt=" A V I N"/><br>
<div align='center'>
<div id="2" style="width: 700px; height: auto; padding:1px; overflow:none; z-index:2; background:transparent;">

<body oncontextmenu='return false;'><br><br>
<table style="font-size: 11px; color:#424242; line-height: 16px; background:#ffffff; border: 2px solid #F78181; border-radius:20px;-moz-border-radius: 30px 30px / 30px 30px;border-radius: 30px 30px / 30px 30px;
-moz-box-shadow: 0 0 15px 5px #666666;
-webkit-box-shadow: 0 0 15px 5px  #666666; width="730" align="center" cellspacing="10">
<tbody><tr>

<td valign="top" style="line-height:15px; font-size:11px; width:240px; background:transparent; border-radius:10px;"><div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Menu ♀</div>
<center><BlogProfile>
               
                    <BlogPhoto>
                    <div style="padding-bottom:7px;text-align:center" >
                        <font color="#000000"><span style="font-size: 8pt">
                        <img src="<-BlogPhotoLink->" > </span></font></div>
                    </BlogPhoto><br>
<font color="#000000" style="font-size: 8pt"><-BlogAbout->
                    </font>
                    <p></div></BlogProfile>
</center>

</div>
<center>
<a href="<-BlogUrl->" title="home">HOME</a><br>
<a href="<-BlogProfileLink->" title="Profile">PROFILE</a><br>
<a href="http://nx8-avin.mihanblog.com" title="" rel="nofollow" >AVINMARC</a></center><br>
<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Daily ♀</div>

<BlogLinkDump><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></BlogLinkDump><br>

</center>

<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Archive ♀</div>


<center><BlogArchive>
                            <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a><br />
                        </BlogArchive><center>

</div>
<br>
</div>
<br>

<div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Categories ♀</div>

<center><BlogCategories>
            <a href="<-CategoryLink->"   ><-CategoryName-></a><br>
        </BlogCategories></center>
<br>
<br>


<div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Links ♀</div>

<center>
<BlogLinks><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-><br></a></BlogLinks>
</center>
<br>


<div class="sidebar">
<div class="title2">♀ Other ♀</div>

<center><div align=center ><font color="#000000"><-BlogCustomHtml-><br/><br/>
                        </font>
<br></td>

<td valign="top" style="width:550px; padding:10px; -moz-border-radius: 25px 10px / 10px 25px; border-radius: 25px 10px / 10px 25px; border:2px dashed #F5A9A9;background:#ffffff; text-align:right;">
<div id="pages">
<BLOGFA><div class="title"><BlogItemTitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></BlogItemTitle></center></div>
<div class="comment"><BlogDateHeader><-PostDate-></BlogDateHeader> ♀
    <-PostTime-> ♀ <BlogComment>
          <span dir="rtl" >
          <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
                      </span></BlogComment></BlogItemCommentsEnabled></div>
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>TAGS: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->"> MORE  </a></BlogExtendedPost><br><br></BLOGFA><br>
<br></td></div></div>


</body>
</head>
</html>


ادامـه مـطـلـب - نـظـر ()
تـگ هـا: قالب, قالب وبلاگ, قالب وبلاگ بلاگفا, قالب وبلاگ انیمه, قالب شیک, قالب دخترونه, قالب دخترانه,
 PAGES PAGES


 ARCHIVE ARCHIVE


فروردین 1397
شهریور 1396
اسفند 1394
خرداد 1394
اسفند 1393
آذر 1393
مرداد 1393
خرداد 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
PREVIOUSITEMS PREVIOUSITEMS


:) شکلک 18
:) قالب دخترانه 8
:| شکلک 17
:) شکلک 16
:| شکلک 15
:) وقتی...
:| برگشت
:) قالب دخترانه 7
:| قالب پاریسی
:) بالابر مایلی سایرس
åѐæäå Ç˜ ˜ÑÏä áíä˜ ãÊÑÌã ÞÇáÈ ÍÑÇã ÈæÏå æ íÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ.
CATEGORI CATEGORI
OTHER OTHER


نـایـس گـرافـیـک اَویـن مـارک خـنـده بـا اسـانـس لـیـمـو اوین شکلک | قالب و کد و شکلک