تبلیغات

اوین شکلک | قالب و کد و شکلک - مطالب ابر قالب وبلاگ دخترانه

              
اوین شکلک | قالب و کد و شکلک
کد و شکلک و قالب و ابزار های مورد نیاز برای یک وبلاگ شیک :)
TAG'S TAG'S
ABUOT ME ABUOT MEهر اتفاقی برای وب افتاد به :
www.nx8-avin2.mihanblog.com
برید :)

LINKS LINKS


☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ :) لینکستان وب های شکلک :) قالب های اگلینتاین خنده ی ترید مارک

:) قالب دخترانه 7

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1394/03/21] وقـت[20:34]

:) قالب دخترانه 4

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1393/12/10] وقـت[15:25]

:| قالب دخترانه 2

POSTنـویـسـنـده[☆ Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ★ ] تـاریـخ[1393/05/23] وقـت[11:41]قالب وبلاگ دخترونه شیک و حرفه ای

× برای بلاگفا ساخته شدهمشــآهدـ ه قالبـــ

کـــــــد:

<html>
<head>

<script language="JavaScript1.2">
<!--

top.window.moveTo(0,0);
if (document.all) {
top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight);
}
else if (document.layers||document.getElementById) {
if (top.window.outerHeight<screen.availHeight||top.window.outerWidth<screen.availWidth){
top.window.outerHeight = screen.availHeight;
top.window.outerWidth = screen.availWidth;
}
}

//-->
</script>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->">
      <META NAME="description" CONTENT="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
      <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
      <meta name="GENERATOR" content="BlogFa.com">
<style>
<!--
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;padding:0px;margin:0px;color:#d1dcf3;background:#ffffff}
a, a:visited{color:#000000;text-decoration: none}a:hover{color:#94B7FF;text-decoration: none}
body {
BACKGROUND: #D1DCF3 url("")  center repeat;padding-top:0px;
}
#page{background:url("") right repeat-y;width:860px}img{border:none}
#uwrapper {margin:15;padding:0;text-align:center;background:url('') top left no-repeat; background-position-y:top;overflow:hidden;padding-top:10px}
#header div{color:#000000;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#000000;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 7px}
#main{background: url('http://s5.picofile.com/file/8134812568/282bg.png') repeat top center fixed;padding-top:0px; float:center;width:500px;text-align:right;overflow:hidden;border: 5px solid #6982B5; border-radius:4em;}
#main2{height:60px;background: url("") no-repeat top center fixed;}
#post{padding:0 0px;text-align:right}
#posttitle{height:18px;background:#6982B5 url('') center no-repeat;text-align:right;font-size:9pt;font-weight:22;direction:rtl;padding-top:3px;padding-right:10px;border-top:4px solid #6982B5;border-bottom:4px solid #6982B5;}
#posttitle a, #posttitle a:visited {color:#000000;filter:blur}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 10px 5px 3;font-size:8pt;color:#000000;width:480px;line-height:1.5em;direction:rtl;overflow:hidden}
#postbody p{margin-top:10px;margin-bottom:0px}
#postdesc{background: url ('') center no-repeat;padding-top:15px;padding-right:22px;padding-left:7px;color:#000000;direction:rtl}
#space{height:20px}
#mmenu{width:35px;ine-height: 1.5em;text-align:center;direction:rtl;}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:160px;color:#000000;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
-->

</style>
<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="Comment";
if ( intCount==0)  strResult="No Comment";
if ( intCount==1)  strResult="One Comment";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " Comments" ;
strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
document.write ( strResult ) ;
}
function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>

<div id=content>

<center>
<img src="http://www.lordfa.com/up/images/47188504206090643456.png" border="0" />
</center>

<br>
<center><br>
<font color="#6982B5" face="Tahoma" style="font-size: 10pt">
<b>  <-BlogTitle-></b><p>
<font color="#000000" face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
  <-BlogDescription->
<br>

<center>
<br><br>
<table style="background:url('http://s5.picofile.com/file/8134812568/282bg.png') repeat top center fixed;border:#6982B5 5px solid;width: 500px; color:#6982B5;  border-radius:6em/8em; font-size:8pt;">
<tr><td><center><P align=center><a href="<-BlogUrl->"><font face="Segoe Print">Home</font></a> - <a href="mailto:<-BlogEmail->" target="_blank"><font face="Segoe Print">E-mail</font></a> - <a href="/profile" target="_blank"><font face="Segoe Print">Profile</font></a> -
<a href="/archive" target="_blank"><font face="Segoe Print">Archive</font></a> -
<a href="/links" target="_blank"><font face="Segoe Print">Links</font></a> -
<a href="http://nx8-avin.mihanblog.com/" target="_blank" rel="nofollow" ><font face="Segoe Print">Designer</font></a></P></center></td></tr>
</table><br>

<div id=main>

<br><p>
<BLOGFA>  <FONT color=#FF637D >
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><b><-PostTitle-></b></a></div>
<b>
</b>
<br>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->"> ادامه متن </a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc>+ <-PostDate->|
    <-PostTime->|<-PostAuthor-><BlogComment>| <span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
<b>
</b>
<br>
</div>

</BLOGFA><FONT color=#FF637D >

<div id=mmenu>
<ul style="border:none">
</p>
<-BlogCustomHtml-></div>
</div></div
<br><br>
<a href="http://nx8-avin.mihanblog.com/" target="_blank" rel="nofollow" ><font face="Segoe Print">[ design by Aᴠɪɴ Mᴀʀᴄ ]</font>

<center>
<br>
<table style="background:url('http://s5.picofile.com/file/8134812568/282bg.png') repeat top center fixed;border:#6982B5 5px solid;width: 500px; color:#6982B5;  border-radius:6em/8em; font-size:8pt;">
<tr><td><center><P align=center></a></P></center></td></tr>
</table><br>
</body>
</html>


ادامـه مـطـلـب - نـظـر ()
تـگ هـا: قالب وبلاگ, قالب وبلاگ دخترانه, قالب وبلاگ دخترونه بلاگفا, قالب دخترونه, قالب وبلاگ آبی, قالب وبلاگ نیلی, قالب حرفه ای وبلاگ,
 PAGES PAGES


 ARCHIVE ARCHIVE


فروردین 1397
شهریور 1396
اسفند 1394
خرداد 1394
اسفند 1393
آذر 1393
مرداد 1393
خرداد 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
PREVIOUSITEMS PREVIOUSITEMS


:) شکلک 18
:) قالب دخترانه 8
:| شکلک 17
:) شکلک 16
:| شکلک 15
:) وقتی...
:| برگشت
:) قالب دخترانه 7
:| قالب پاریسی
:) بالابر مایلی سایرس
åѐæäå Ç˜ ˜ÑÏä áíä˜ ãÊÑÌã ÞÇáÈ ÍÑÇã ÈæÏå æ íÑÏ ÞÇäæäí ÏÇÑÏ.
CATEGORI CATEGORI
OTHER OTHER


نـایـس گـرافـیـک اَویـن مـارک خـنـده بـا اسـانـس لـیـمـو اوین شکلک | قالب و کد و شکلک